ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Cele i zadania szkoły
Statut
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa


Znajdź nas na Facebooku  Statut

Warszawa, 31.01.2012 r.

Zatwierdzony przez Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
prof. dr hab. med. Henryka Skarżyńskiego

Statut Policealna Szkoła Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z uprawnieniami szkoły publicznej został opracowany na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.843 z późn. zm.).

Spis treści
I Postanowienia wstępne
II Zadania organu prowadzącego
III Cele i zadania szkoły
IV Organizacja pracy szkoły
V Organy szkoły
VI Zasady współdziałania organów szkoły
VII Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy
VIII Zasady finansowania szkoły
IX Likwidacja szkoły
X Postanowienia końcowe


 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu