ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku 

Warszawa, 31.01.2012 r.

Zatwierdzony przez Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
prof. dr hab. med. Henryka Skarżyńskiego

Statut Policealna Szkoła Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z uprawnieniami szkoły publicznej został opracowany na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dz. U. z 2016r. poz.1943 z póź. zmianami) w 2016 rr.poz.1954,1985,zm.2017 r.poz.60 i 949.
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz.59, poz. 949.
  3. Rozp MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.843 z późn. zm.).

Spis treści
I Postanowienia wstępne
II Zadania organu prowadzącego
III Cele i zadania szkoły
IV Organizacja pracy szkoły
V Organy szkoły
VI Zasady współdziałania organów szkoły
VII Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy
VIII Zasady finansowania szkoły
IX Likwidacja szkoły
X Postanowienia końcowe


 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu