ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku 

I. Postanowienia wstępne

§ 1
 1. Szkoła nosi nazwę: „Policealna Szkoła Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z uprawnieniami szkoły publicznej”.
   
 2. Organem prowadzącym jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos”, 01-943 Warszawa, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Mazowiecki Kurator Oświaty, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.
   
 3. Cykl kształcenia trwa: 4 semestry.
   
 4. System kształcenia: zaoczny dla dorosłych.
   
 5. Siedziba Policealnej Szkoły Audiologii: Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu,
  Kajetany, ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn.
   
 6. Policealna Szkoła Audiologii jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie, uzupełnione dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.
   
 7. Szkoła używa 2 pieczątek podłużnych
  Policealna Szkoła Audiologii                     Dyrektor
  Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu         Policealnej Szkoły Audiologii
  005-830 Kajetany ul.Mokra 17                 Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
                                                                 mgr Jolanta Purzycka
  i dwóch pieczęci metalowych okrągłych - dużej i małej o następującej treści:
  Policealna Szkoła Audiologii w Kajetanach Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z Godłem w środku.
§ 2
 1. Szkoła kształci w zawodzie: protetyk słuchu – symbol cyfrowy 322 [17].
   
 2. Szkoła realizuje modułowy program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 322[17]/SP-2/MEN/2006.06.05.
   
 3. Szkoła kształci osoby posiadające wykształcenie średnie.
   
 4. Warunkiem przyjęcia słuchacza do szkoły jest złożenie przez absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej następujących dokumentów:
  a) podania o przyjęcie do szkoły
  b) świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  c) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu – protetyk słuchu

 5. Decyzję w sprawie wymienionej w § 2 ust. 4 podejmuje szkolna komisja rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu