ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku 

X. Postanowienia końcowe

§ 34
 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
   
 2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami o treści: „Policealna Szkoła Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu”.
   
 3. Zapisy w niniejszym statucie mogą być aktualizowane stosownie do obowiązującej podstawy prawnej, a także z uwagi na potrzeby i sytuację szkoły.
   
 4. Wprowadzane zmiany dokonywane są przez podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną.
   
 5. O wprowadzonych zmianach informowany jest organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu