ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku 

II. Zadania organu prowadzącego

§ 3

 1. Do zadań organu prowadzącego szkołę należy w szczególności:
  a)      zapewnienie warunków do prawidłowego działania szkoły
  b)      wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne
  c)      powoływanie i odwoływanie dyrektora szkoły

 2. Organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych
  i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

 3. W zakresie wymienionym w ust. 2 nadzorowi podlega w szczególności:
  a)      prawidłowość dysponowania pozyskanymi przez szkołę lub jej przyznanymi
       środkami finansowymi, a także gospodarowania mieniem
  b)      przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
       pracy pracowników i uczniów
  c)      przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu