ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku 

III. Cele i zadania szkoły

§ 4
 
  1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz w przepisać wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  1. organizuje proces zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu oraz kontynuowania nauki
  2. kształtuje postawy etyczno – moralne i obywatelskie słuchaczy zgodne z zasadami humanizmu oraz poszanowania trwałych wartości kultury narodowej powszechnej
  3. prowadzi działalność wychowawczą umożliwiającą absolwentom świadomy wybór dalszego kształcenia stosownie do warunków szkoły i wieku słuchaczy
  4. sprawuje opiekę nad słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.


   § 5

  1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
     
  2. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie słuchaczy podczas prowadzonych przez siebie zajęć.


 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu