ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku 

IV. Organizacja pracy szkoły

§ 6

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 7

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy w danym semestrze uczą się przedmiotów obowiązkowych określonych w szkolnym planie nauczania w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego.
   
 2. Liczba słuchaczy w oddziale wynosi max 42 osoby Osoba prowadzący szkołę może wyrazić zgodę na organizację kształcenia w oddziałach z mniejszą liczbą słuchaczy.
   
 3. Dyrektor szkoły każdy oddział powierza szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „opiekunem”.
   
 4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych kształcenia w zawodzie oraz zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły policealnej, są organizowane w oddziałach z uwzględnieniem podziału na grupy dla poszczególnych przedmiotów praktycznych.
   
 5. Zajęcia praktyczne realizowane są w specjalistycznych pracowniach w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.
   
 6. Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych określa semestralny modułowy plan nauczania z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


§ 8

 1. Zajęcia organizowane są według planu opracowanego przez dyrektora szkoły nie rzadziej niż co dwa tygodnie, zasadniczo w soboty i w niedziele. Plan ten musi być przekazany do wiadomości słuchaczy.
   
 2. Roczne plany pracy szkoły muszą być podane do wiadomości słuchaczy najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki w nowym roku szkolnym.
   
 3. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: semestr jesienny trwa od 1 września do końca stycznia, semestr wiosenny: od 1lutego do 31 sierpnia.
   
 4. Szkoła organizuje jeden nabór w ciągu roku szkolnego tj. przed rozpoczęciem semestru jesiennego.
   
 5. Szczegółową organizację pracy szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, opracowany przez dyrektora, do końca kwietnia na podstawie szkolnego planu nauczania zawierający terminy i liczbę godzin. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do końca maja roku poprzedzającego.

§ 9

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkoły są: oddział.
   
 2. Oddział powierza się opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.


 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu