ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku 

V. Organy szkoły

§ 10
 1. Organami szkoły są:
   

  1. Dyrektor szkoły (w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zwany kierownikiem Policealnej Szkoły Audiologii IFPS)

  2. Rada Pedagogiczna

  3. Samorząd Słuchaczy

§ 11

Dyrektor szkoły

 1. Kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
   

 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny z uwzględnieniem szczegółowych zasad wynikających z obowiązującego rozporządzenia.
   

 3. Przedkłada Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
   

 4. Współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Słuchaczy.
   

 5. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji.
   

 6. Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały, Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór Pedagogiczny jest ostateczne. 

 7. Przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia semestralne wyniki klasyfikacji i promocji słuchaczy.
   

 8. Dyrektor podejmuje decyzje, w szczególności w sprawach:
   

  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

  • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 
    

 9. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po  zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii odpowiedniej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła. 
   

 10. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 
   

 11. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 12

 1. Dyrektor szkoły odpowiada za: 

 2.  
  • poziom uzyskanych przez szkołę wyników nauczania.
  • zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa w zakresie oświaty i niniejszego statutu.
  • właściwe, terminowe i pełne powiadomienie słuchaczy o przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla danego zawodu: o formach i warunkach przeprowadzenia egzaminu, o zakresie egzaminu oraz o kryteriach oceniania.
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji pracowniczej, finansowo-księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
  • zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
  • bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły, podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych.
    
 3. Dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska:
   
  • przez organ prowadzący
  • na własną prośbę
    
 4. W przypadku nieobecności dyrektora, jego obowiązki pełni wyznaczony i upoważniony pisemnie przez organ prowadzący członek Rady Pedagogicznej.
   

§ 13

Rada Pedagogiczna

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu.
   
 2. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej biorą udział wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar zatrudnienia.
   
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
   
 4. Rada Pedagogiczna ustala szczegółowy regulamin swej działalności.
   
 5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
   
 6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
   
 7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
   
 8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.
   
 9. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
   
  • zatwierdzanie planów pracy szkoły
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy
    
 10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
   
  • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane modułowym planem nauczania
  • decyzje dyrektora szkoły w sprawie wydatkowania środków finansowych przewidzianych na działalność szkoły
  • wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
  • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowych
    
 11. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.
   

 12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
   
 13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
   
 14. Rada Pedagogiczna rozpatruje wnioski słuchaczy w sprawie egzaminów poprawkowych.
   
 15. Ustala listy i terminy semestralnych egzaminów poprawkowych.

 

§ 14

 
 1. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
   
 2. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania, mając na względzie:
   
  • uświadamianie słuchaczom celów i potrzeby kształcenia, a także rozbudzanie motywacji do nauki
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z programem, poprawnie merytorycznie oraz metodycznie w wyznaczonym miejscu i czasie
  • dokształcanie i doskonalenie własnych umiejętności poprzez samokształcenie, prace w zespołach samokształceniowych, konferencje metodyczne, kursy przedmiotowe, studia podyplomowe itp.
  • systematyczne diagnozowanie efektywności własnej działalności dydaktycznej, celem podnoszenia jej poziomu
  • uatrakcyjnianie realizowanych programów kształcenia
  • organizowanie i wzbogacanie warsztatu dydaktycznego
  • doradztwo oraz opiekę dydaktyczno – wychowawczą wobec słuchaczy
  • bezstronne i obiektywne ocenianie słuchaczy
    
 3. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo swobodnego wyboru metod i form
 4. prowadzenia zajęć edukacyjnych.

    

Samorząd Słuchaczy

§ 15

 1. W szkole powołuje się Samorząd Słuchaczy.
   
 2. Samorząd wybierają wszyscy słuchacze szkoły.
   
 3. Słuchacze szkoły na ogólnym zebraniu wybierają Radę Samorządu w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
   
 4. Rada Samorządu składa się:

 5.  
  • z przewodniczącego
  • z zastępcy przewodniczącego
  •  z sekretarza
    
 6. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.
   

 7. Rada Samorządu Słuchaczy działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
   

 8. Rada Samorządu może przedstawić Dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy, tj.:
   

  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
  • prawo do organizacji życia szkolnego, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  z dyrektorem szkoły
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Słuchaczy  

§ 16

 1. Samorząd Słuchaczy w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł.
   
 2. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Samorządu.

 

§ 17

 

 1. Przewodniczący Samorządu Słuchaczy może być zapraszany na posiedzenia Rady Pedagogicznej celem przedstawienia wniosków i opinii w sprawie organizacji i funkcjonowania szkoły.
   
 2. Rada Samorządu wykazuje stałą troskę o godne zachowanie się słuchaczy, dobre wyniki w nauce, frekwencję na zajęciach oraz kulturalne stosunki koleżeńskie.
   
 3. Słuchacze szkoły są zapoznawani z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.
   
 4. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły.
   
 5. Osoby nie będące słuchaczami szkoły, skierowane na egzaminy, ponoszą koszty egzaminów.
   
 6. Za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie słuchacz może otrzymać nagrodę w postaci okresowej ulgi w opłatach za szkołę.
   
 7. Słuchacz może być ukarany za nieprzestrzeganie podstawowych obowiązków określonych w statucie, skreśleniem z listy słuchaczy.
   
 8. Skreślenie z listy słuchaczy może nastąpić:
   
  • na wniosek słuchacza
  • na wniosek dyrektora szkoły lub opiekuna w przypadku wymierzenia kary
    

 9. Skreślenie z listy słuchaczy następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej , po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy.
   

 10. Od ww. decyzji przysługuje słuchaczowi prawo odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni  od otrzymania pisemnej decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy.

   

§ 18

 1. Słuchacz ma obowiązek:

 2.  
  • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
  • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach i w życiu szkoły
  • odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę
  • szanowania sprzętu szkolnego i pomocy naukowych
  • dbania o porządek i estetykę pomieszczeń zarówno w budynku szkolnym, jak i jego otoczeniu
  • dbania o honor szkoły, godnego jej reprezentowania oraz szanowania i wzbogacania jej tradycji


§ 19

 1. Nagrody stosowane wobec słuchaczy to:
  • nagroda książkowa
  • list pochwalny Rady Pedagogicznej lub dyplom uznania
    
 2. Kary stosowane wobec słuchaczy to:
  • upomnienie nauczyciela
  • upomnienie dyrektora szkoły
  • skreślenie słuchacza z listy
    
 3.  Skreślenie słuchacza z listy może nastąpić za:
  • posiadanie, rozprowadzanie, używanie narkotyków
  • drastyczne naruszenie dóbr osobistych członków społeczności szkolnej
  • powtarzające się przypadki przebywania pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły podczas zajęć oraz imprez organizowanych przez szkołę poza jej terenem
  • inne zachowania mogące wypełniać znamiona czynu zabronionego
  • niszczenie lub uszkodzenie sprzętu szkolnego bądź pomocy naukowych
    
 4. Słuchacz ma prawo odwołania się od kary:
  • udzielonej przez nauczyciela – do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty ukarania
  • udzielonej przez dyrektora szkoły – do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 7 dni od daty ukarania
    
 5. Wyżej wymienione sytuacje, które prowadzić mogą do skreślenia słuchacza z listy, powinny być udokumentowane oświadczeniami świadków, zaświadczeniem lekarskim, kartą informacyjną, badaniami przeprowadzonymi przez policję lub inny uprawniony organ albo innymi materiałami dowodowymi. 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu