ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku 

VII. Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy


§ 21
 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchaczy.
   
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchaczy polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z modułowego programu nauczania.
   
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

                                    .
§ 22

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  a)      informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie
  b)      udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
  c)      motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce
  d)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej

 
§ 23

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  a)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
          semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
  b)     ocenianie bieżące (w przypadku decyzji podjętej przez nauczyciela) i ustalanie semestralnych
          ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali i formach
          przyjętych w szkole.
  c)     ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w stopniach
          według następującej skali:
          stopień celujący – 6,
          stopień bardzo dobry – 5,
          stopień dobry – 4,
          stopień dostateczny – 3,
          stopień dopuszczający – 2,
          stopień niedostateczny – 1

§ 24

 1. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy:

  a)      O wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen
           klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających
           z realizowanego przez siebie programu nauczania
  b)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy
  c)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej
           z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
   
 2. Oceny są jawne dla słuchacza.
   
 3. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
   
 4. Na wniosek słuchacza sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza, są udostępniane słuchaczowi.
   

§ 25
 

 1. Klasyfikacja semestralna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza z zajęć edukacyjnych/modułów określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu według skali określonej w statucie szkoły - ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych/modułu
   
 2. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych/modułów ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne jednostki modułowe.
   
 3. Ocenę z modułu- praktyka zawodowa ustala nauczyciel prowadzący.
   
 4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych/modułu może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
   
 5. Słuchacz który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych/modułów, może zdawać egzamin poprawkowy.

§ 26

 1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych/modułu została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny  Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
   
 2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
   
 3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia.
   
 4. W skład komisji wchodzą:

          a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
                    – jako przewodniczący komisji
          b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
          c)      nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same
                   zajęcia edukacyjne
   
 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
   
 6. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
   
 7. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
   
 8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
   
 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  a)      skład komisji
  b)      termin sprawdzianu
  c)      zadania (pytania) sprawdzające
  d)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę
   
 10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.
   
 11. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza.
   
 12. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
   
 13. Przepisy § 26 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 27

 1. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał semestralne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
   
 2. Słuchacz, który nie spełnił w/w. warunków, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
   
 3. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza złożony w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych. Słuchacz, może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.

§ 28

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego w ostatnim tygodniu ferii letnich.
   
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.
   
 3. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza.
   
 4. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.
   
 5. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
   

§ 29

 1. Oceny klasyfikacyjne z modułów według skali, o której mowa  w § 23 ust. 1 lit. d, ustala się po każdym semestrze.
   
 2. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych/modułów stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenie przez niego szkoły.
   
 3. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

 
§ 30

 1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzone z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.
   
 2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej na podstawie modułowego programu nauczania dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia ,oraz uzyskał z prac kontrolnych przeprowadzonych z zakresu wszystkich w pełni zrealizowanych w danym semestrze jednostek modułowych, oceny uznane za pozytywne w ramach w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
   
 3. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z zaliczeniowej pracy kontrolnej, jest zobowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne /jednostkę modułową drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
   
 4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie uzyskał oceny pozytywnej z danej jednostki modułowej jest zobowiązany do zaliczenia jej w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
   
 5. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
   
 6. W szkole dla dorosłych, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, słuchacz zdaje w każdym semestrze egzamin semestralny, w formie pisemnej, z danego modułu uwzględniając wszystkie w pełni zrealizowane jednostki modułowe przynależne do tego modułu.
   
 7. Przy ustalaniu oceny z danego modułu uwzględnia się oceny uzyskane przez słuchacza z pisemnych egzaminów semestralnych przeprowadzonych ze wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do tego modułu.
   
 8. Ocena z modułu jest średnią arytmetyczną ocen z poszczególnych jednostek modułowych wchodzących w skład danego modułu z zastosowaniem przybliżeń matematycznych z progiem 0,7 pkt.
   
 9. Wszystkie oceny ustala się według skali o której mowa w par. 23 Statutu Szkoły.
   
 10. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych w paragrafie 30 pkt 2-6, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchacz.
   
 11. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w paragrafie 25 ,nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
   
 12. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych/modułu z których słuchaczowi wyznaczono zgodnie z paragrafem 30 pkt 4-5, dodatkowy termin egzaminu semestralnego.
   

§ 31

 1. W przypadku ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie oznaczeń „+” i „-„.
   
 2. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania:

  a)      stopień celujący otrzymuje słuchacz, który posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza
           program nauczania w danym semestrze, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
           oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
           i praktycznych w zakresie realizowanego programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe,
           rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania. Osiąga sukcesy w konkursach,
           olimpiadach przedmiotowych, zawodowych, sportowych i innych.
  b)      stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności
           określony programem nauczania w danym semestrze oraz sprawnie posługuje się zdobytymi
           wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem
            nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
           w nowych sytuacjach.
  c)      stopień dobry otrzymuje słuchacz, który nie opanował w pełni wiadomości określonych
           programem nauczania w danym semestrze, ale opanował je na poziomie przekraczającym
           wymagania podstawowe zawarte w programie. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje
           samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
  d)     stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który opanował wiadomości   i umiejętności określone
           programem nauczania w danym semestrze na poziomie nieprzekraczającym wymagań
           podstawowych zawartych w programie. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne
           o średnim stopniu trudności.
  e)      stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który ma braki w opanowaniu podstawowej
           wiedzy i umiejętności, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez słuchacza
           podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje zadania
           teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.
  f)       stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który nie opanował podstawowej wiedzy
            i umiejętności określonych programem nauczania w danym semestrze, a braki te uniemożliwiają
           dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. Nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim
           (elementarnym) stopniu trudności.
   
  W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.
    
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu