ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku 

VIII. Zasady finansowania szkoły

§ 32
 1. Głównym źródłem uzyskiwania środków finansowych są opłaty słuchaczy za szkołę (wpisowe, czesne i inne).
   
 2. Szkoła pozyskuje środki finansowe z tytułu:
      a) dotacji z budżetu państwa
      b) spadków i darowizn
      c) innych źródeł
   
 3. Po przyjęciu do szkoły słuchacz podpisuje z upoważnionym przedstawicielem organu prowadzącego szkołę umowę o pobieraniu nauki w szkole w ustalonym w umowie okresie oraz w zakresie wybranego zawodu za ustaloną opłatą.
   
 4. Wysokość czesnego oraz opłat egzaminacyjnych ustala organ prowadzący szkołę zastrzegając sobie prawo do weryfikacji wysokości tych opłat co semestr. O zmianach opłat informuje słuchaczy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
   
 5. Czesne płatne jest z góry do dnia 5 pierwszego miesiąca danego semestru.
   
 6. Na pisemny umotywowany wniosek słuchacz czesne za dany semestr może być za zgodą organu prowadzącego szkołę rozłożone na raty.
   
 7. W przypadku nie zapłacenia czesnego do 20 dnia danego semestru słuchacz może być skreślony z listy.
   
 8. W przypadku rezygnacji z nauki w szkole zwrot opłat nie przysługuje.
   
 9. Szczegółowe zasady rozliczeń finansowych ze słuchaczem zawarte będą w umowie,  o której mowa w pkt. 3 tego paragrafu.


 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu