ns

 

o szkole   \   dla słuchaczy    \   aktualności    \   rekrutacja    \   kontakt
 
 
 
Statut, cele i zadania szkoły
Program nauczania
Jednostki modułowe
Kadra dydaktyczna
Baza szkoleniowa
Opinie


Znajdź nas na Facebooku  Cele i zadania szkoły

Statut Policealnej Szkoły Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii słuchu został opracowany na podstawie:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1457,1560, 1669i 2245 oraz poz.730 i 761 )
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 )
  3. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.373 )
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz w przepisać wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  • organizuje proces zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu oraz kontynuowania nauki,
  • kształtuje postawy etyczno – moralne i obywatelskie słuchaczy zgodne z zasadami humanizmu oraz poszanowania trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej,
  • prowadzi działalność wychowawczą umożliwiającą absolwentom świadomy wybór dalszego kształcenia stosownie do warunków szkoły i wieku słuchaczy,
  • sprawuje opiekę nad słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.


Statut obowiązujący od 01 września 2019 r. 
   ©   Policealna Szkoła Audiologii   &   Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu